Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (26)

  • Anmälan hygienisk behandling/bassängbad

   Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad.

   Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad.

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

   Här anmäler du olika åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel vatten- och avloppsanordningar eller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad (så kallat Attefallshus).

   Här anmäler du olika åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel vatten- och avloppsanordningar eller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad (så kallat Attefallshus).

  • Anmälan om färdigställande

   Anmälan efter slutfört arbete

   Anmälan efter slutfört arbete

  • Anmälan om inrättande av värmepump

   Anmälan om inrättande av värmepump max 10 MW enligt 17 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Anmälan om inrättande av värmepump max 10 MW enligt 17 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Haparanda stad. Det finns även en blankett för utskrift.

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Haparanda stad. Det finns även en blankett för utskrift.

  • Anmälan om olägenhet

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

  • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

   Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

   Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

  • Ansökan bygglov för skyltanordning

   För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

   För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

  • Ansökan bygglov, rivningslov, marklov

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

  • Ansökan eget omhändertagande av slam

   Ansökan eget omhändertagande av slam

   Ansökan eget omhändertagande av slam

  • Ansökan om förhandsbesked

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Ansökan om planbesked

   Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

   Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

  • Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

   Enligt 13-14 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Enligt 13-14 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

   Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

   Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

  • Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

  • Brandfarlig vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Egensotning

   Ansökan om att få rengöra/sota på egen fastighet.

   Ansökan om att få rengöra/sota på egen fastighet.

  • Explosiv vara, godkännande av föreståndare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare här.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare här.

  • Explosiv vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Flyttanmälan vatten och avlopp Haparanda

   Här kan du som flyttar ifrån eller flyttar in i en fastighet göra en flyttanmälan för fastighetens vatten- och avloppsabonnemang.

   Här kan du som flyttar ifrån eller flyttar in i en fastighet göra en flyttanmälan för fastighetens vatten- och avloppsabonnemang.

  • Kompostering av matavfall

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

  • Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

  • Tillfällig övernattning

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (3)

  • Intresseanmälan volontär vid extraordinär situation i Haparanda stad

   I den här e-tjänsten anmäler du ditt intresse att hjälpa till som volontär med anledning av coronapandemin. Vi kontaktar dig om vi hamnar i ett läge där kommunen behöver ta hjälp av frivilliga resurser med den kunskap du besitter.

   I den här e-tjänsten anmäler du ditt intresse att hjälpa till som volontär med anledning av coronapandemin. Vi kontaktar dig om vi hamnar i ett läge där kommunen behöver ta hjälp av frivilliga resurser med den kunskap du besitter.

  • Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige Haparanda

   Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Haparanda Stad lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. 

   Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Haparanda Stad lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. 

  • Medborgarförslag Haparanda

   Vill du förändra eller förbättra något i Haparanda stad, då kan du lämna in ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Därefter kommer kommunfullmäktige eller förvaltningarnas nämnder att avgöra frågan. Medborgarförslag är offentliga.

   Vill du förändra eller förbättra något i Haparanda stad, då kan du lämna in ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Därefter kommer kommunfullmäktige eller förvaltningarnas nämnder att avgöra frågan. Medborgarförslag är offentliga.

  Näringsliv och arbete (19)

  Visa allaVisa färre

  Samhälle och gator (1)

  Stöd och omsorg (6)

  • Ansökan bistånd för psykisk funktionsnedsättning

   Ansökan bistånd för psykisk funktionsnedsättning 

   Ansökan bistånd för psykisk funktionsnedsättning 

  • Ansökan om försörjningsstöd

   När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

    

    

   När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

    

    

  • Ansökan om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)

   Du som har ett funktions­hinder och behöver hjälp för att klara vardagen och din livs­situation kan få stöd och service av olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov ser ut. Varje insats prövas individuellt. Målet är att du ska få den hjälp som behövs för att du ska kunna leva ett bra liv.

   Du som har ett funktions­hinder och behöver hjälp för att klara vardagen och din livs­situation kan få stöd och service av olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov ser ut. Varje insats prövas individuellt. Målet är att du ska få den hjälp som behövs för att du ska kunna leva ett bra liv.

  • Bedömning av fallrisk i hemmet

   Bedömning av fallrisk i hemmet

   Bedömning av fallrisk i hemmet

  • Bedömning behov av hjälpmedel i hemmet

   Bedömning behov av hjälpmedel

   Bedömning behov av hjälpmedel

  • Boka hembesök av Hemrehabteamet

   Bokning av besök av Hemrehabteamet

   Bokning av besök av Hemrehabteamet

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och förskola (5)

  • Anmälan specialkost förskola/skola Haparanda

   Om barnet/eleven har behov av specialkost kan du använda denna tjänst.

   Om barnet/eleven har behov av specialkost kan du använda denna tjänst.

  • Ansökan om skolskjuts

   Ansökan om skolskjuts för grunskolan.

   Ansökan om skolskjuts för grunskolan.

  • Beställa betyg, Haparanda Stad

   Här beställer du en kopia av ditt betygsdokument från avslutade studier vid den kommunala gymnasieskolan och grundskolan eller utskrift av betyg från kommunal vuxenutbildning.

   Här beställer du en kopia av ditt betygsdokument från avslutade studier vid den kommunala gymnasieskolan och grundskolan eller utskrift av betyg från kommunal vuxenutbildning.

  • Byte av skola (förskoleklass/grundskola)

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen eller önskar byta skola (förskoleklass/grundskola) inom kommunen.

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen eller önskar byta skola (förskoleklass/grundskola) inom kommunen.

  • Samtycke vaccination

   Samtycke vaccination. Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

   Samtycke vaccination. Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

  Visa allaVisa färre